Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 278 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №8/17.09.2020 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваеми места по улична регулация, Общинският съвет реши:

           1. Обявява придаваем терен от 2 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.5.1109 – ул. „Черни връх“, придаван към УПИ VII-1105 в кв. 774 по плана на град Русе, за частна общинска собственост.

           Обявява придаваем терен от 5 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.5.1165 – ул. „Милкова ливада“, придаван към УПИ VII-1105 в кв. 774 по плана на град Русе, за частна общинска собственост.

           2. Да се продадат терени, общинска собственост, представляващи:

           2.1. Придаваем терен от 2 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.5.1109 – ул. „Черни връх“, приобщен към УПИ VII-1105 в кв. 774 по регулационния план на град Русе, с цена в размер на 243,00 лева (двеста четиридесет и три лева);

           2.2. Придаваем терен от 5 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.5.1165 – ул. „Милкова ливада“, приобщен към УПИ VII-1105 в кв. 774 по регулационния план на град Русе, с цена в размер на 607,00 лева (шестстотин и седем лева),

           на Генади Христов Ангелов и Галя Александрова Ангелова, след заплащане на Община Русе цена в общ размер на 850,00 лв. (осемстотин и петдесет лева) и дължимите данъци и такси.

           3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)