Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 278

РЕШЕНИЕ № 278

Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

 

         На основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.1, т.2, ал.2 и 3 от Наредба №7 /12.01.2001г. за определяне броя на паралелките и групите на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 2008 г.) на Министерство на образованието и науката, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2008 / 2009 г. на територията на Община Русе както следва :

Непълни паралелки в общинските училища за учебната 2008 / 2009 г.

           Училище

     Клас

  инимален брой ученици по Наредба№7

Реален брой ученищи към
01.09.2008г.

Разрешен мин. брой ученици от Общински съвет- Русе

1.ОУ”Хр.Смирненски”
кв.Долапите-Русе

ІІІ клас
V клас
VІІ клас
VІІІ клас

16
18
18
18

15
12
15
10

12
12
14
10

2. ОУ”Г.С.Раковски”-
с.Ново село,Община Русе

І клас
ІV клас
V клас

16
16
18

15
10
14

12
10
14

3. ОУ”Св.св.Кирил и Методий”-с.Семерджиево,Община Русе

І клас
ІІ клас
ІІІ клас
ІV клас
V клас
VІ клас
VІІ клас

16
16
16
16
18
18
18

12
12
12
14
14
14
12

12
12
12
12
14
14
12

4. ОУ”СВ.СВ. Кирил и Методий” –с. Николово

V клас
VІІ клас
VІІІ клас

18
18
18

13
15
14

12
14
14

5.ОУ “Отец Паисий”-
с.Тетово, Община Русе

І клас
ІV клас
V клас
VІ клас

16
16
18
18

12
15
17
16

10
14
14
14

6. СОУ “Христо Ботев”-Община Русе

ХІ клас

18

16

14

                          ОБЩО:

22 паралелки

 

 289 ученици

 

Слети паралелки в общинските училища за учебната 2008/ 2009 година

         Училище

 Класове

Брой ученици

Реален брой ученици

Разрешен мин. брой ученици от Общински съвет – Русе

1. ОУ ”Г.С.Раковски”-с. Ново село, Община Русе

ІІ и ІІІ клас

8+7

15

10

2. НУ”Васил Априлов-
с. Хотанца, Община Русе

І и ІІ клас
ІІІ и ІV клас

9+8
11+3

17
14

10
10

3. ОУ “Отец Паисий”-
с.Тетово, Община Русе

VІІ и VІІІ клас

15 + 8

23

14

                         ОБЩО:

4 паралелки

    

 69   ученици