Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 279 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, Протокол №8/22.06.2016 г. и мотивирано искане от ОСЗ – град Русе, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 63427.296.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 34,672 дка, находящ се в землището на град Русе, местността „Чифлика“ от широколистна гора в нива.
2. Дава съгласие да се възстанови собствеността на наследниците на Никола Пенчев Йовев, чрез обезщетение с поземлен имот с идентификатор 63427.296.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 34,672 дка, находящ се в землището на град Русе, местността „Чифлика“, с начин на трайно ползване – нива, представляващ част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.296.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, целият с площ от 855,352 дка, с начин на трайно ползване – широколистна гора, находящ се в землището на град Русе, местността „Чифлика“, предмет на Акт №7222/08.04.2014 г. за частна общинска собственост.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)