Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 279 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 8/17.09.2020 г. на Комисията по общинска собственост и Заявление с вх. № ОИ-10-44/19.06.2020 г., Общинският съвет реши:

  1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на Община Русе, с продажба на поземлен имот с № 503.2110 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 1,2“, с площ 479 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), пета категория на имота, находящ се в землището на с. Николово, Община Русе, местност „Дрибак 1,2“, със стар идентификатор: масив 401 п. 19, описан в АЧОС № 9203/24.06.2019 г. вписан в СВп-Русе под № 185, том 20, ДВР № 8009, вх. № 8209/27.06.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 5 540,00 лв. (пет хиляди петстотин и четиридесет лева), без дължими данъци и такси.
  2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с № 503.2110 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 1,2“, с площ 479 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), пета категория на имота, находящ се в землището на с. Николово, Община Русе, местност „Дрибак 1,2“, със стар идентификатор: масив 401 п. 19, описан в АЧОС № 9203/24.06.2019 г. вписан в СВп-Русе под № 185, том 20, ДВР № 8009, вх. № 8209/27.06.2019 г., с начална тръжна продажна цена 5 540,00 лв. (пет хиляди петстотин и четиридесет лева) без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач. 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)