Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 279

РЕШЕНИЕ № 279
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, чл. 62, ал. 9 във връзка с чл. 62, ал. 7 от ЗУТ , чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС и във връзка с Решение № 1385, прието с Протокол № 63/03.08.07 г. на Общински съвет Русе и Протокол № 24/18.06.2008 г. на ОЕСУТ – Община Русе
1. Приема ПУР и ПРЗ на „Парк на младежта” – гр. Русе, Схема за функционалната организация, Комуникационно-транспортна схема, Схема на преместваемите обекти и РИЕ по чл. 56 от ЗУТ, Схеми на инженерната инфраструктура, Схема за реконструкция на трайната дървесна растителност и Правилата за територията на Парка, съобразно Решение № 6, прието с Протокол № 24/18.06.2008 г. на ОЕСУТ при Община Русе.
2. Определя територията обхващаща имоти пл.№№ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 за озеленени площи за трайно задоволяване на обществени потребности за широко обществено ползване.
3. Задължава Кмета на Община Русе в шестмесечен срок от влизане на плана в сила да започне процедура по отчуждаване съобразно чл. 21, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 62, ал. 5 от ЗУТ на терените частна собственост, включени в територията определена в т.2.