Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 28 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, чл. 181, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за горите, Решение № 760, прието с Протокол № 30/17.10.2013 г. и Решение № 1199, прието с Протокол № 43/13.11.2014 г. на Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъдат удължени договорите за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлени имоти в горски територии и гори в земеделски земи, собственост на Община Русе, със СЦДП ДП ТП ДГС „Сеслав“ – град Кубрат и СЦДП ДП ТП ДЛС „Дунав“ – град Русе за срок до 31.12.2016 година.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише анекси към договорите за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлени имоти в горски територии и гори в земеделски земи, собственост на Община Русе, със СЦДП ДП ТП ДГС „Сеслав“ – град Кубрат и СЦДП ДП ТП ДЛС „Дунав“ – град Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)