Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 28 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да участва като член в сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ  – Сдружение с нестопанска цел „РИЦ „Иновативен растеж” във връзка с процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“, Тематична област 3 „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, подобласт „Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, като Община Русе не поема финансови или имуществени ангажименти във връзка с участието си в сдружението.
  2. Определя кмета на Община Русе за представител на Община Русе в сдружението.
  3. В качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала Общински съвет – Русе дава съгласие СБАЛПФЗ „Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ“ ЕООД да участва като член в сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ – сдружение с нестопанска цел „РИЦ „Иновативен растеж“ във връзка с процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 “Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“, Тематична област 3 „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, подобласт „Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, като дружеството не поема финансови или имуществени ангажименти във връзка с участието си в сдружението. СБАЛПФЗ „Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ“ ЕООД да се представлява от неговия управител при подписване на документите за присъединяване като член на сдружението и при последващи активности, свързани с участието на същото сдружение в посочената процедура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)