Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 28 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб, на Сдружение ,,Дунавско сияние“, ЕИК 176854495, част, представляваща стая №4,  с площ 25,00 кв. м, от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316.3.2, , със застроена площ на целия самостоятелен обект 220,00 кв.м, с предназначение на самостоятелния обект – за обслужваща дейност за битови услуги, брой нива на обекта- едно, намиращ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316 с административен адрес: гр. Русе, ул. „Боримечка“ №43, ет.2, предмет на Акт №10283 за поправка на АЧОС №7503 от 05.10.2015 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 21,00 лв.  (двадесет и един лева) без включен ДДС.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет- Русе пред Административен съд Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)