Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 28

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 28
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

                 1.  Дава съгласие за провеждане на търг за продажба  на общински имот – частна общинска собственост в гр.Русе, ул.”Св.Димитър Басарбовски” № 47, предмет на АОС № 3383/10.03.2000г., представляващ УПИ ІІ-1091, кв.5 с площ 278 кв.м. при начална тръжна цена – 21 915 лв. без включен ДДС.
                 2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.