Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 280 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС,  чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС,  и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-10-8/29.01.2024 г. и извлечение от протокол №5/15.05.2024  г. на КОС, Общински съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на Акт №11034/21.03.2024 г. за частна общинска собственост, находящ се с. Николово, Община Русе, представляващ поземлен имот с идентификатор  51679.501.1717 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Николово, с прогнозен приход от продажбата му в размер на  46 465,00 лева, без дължими данъци и такси.

     2.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбана поземлен имот с идентификатор 51679.501.1717 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Николово, Община Русе, Област Русе, одобрени със Заповед №РД-18-45/06.02.2024 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Николово, ул. „Плиска“ №81, с площ от 673 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), а съгласнорегулационния план на с. Николово, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 1717 в кв. 106, отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №11034/21.03.2024 г. за частна общинска собственост, вписан под №191, том 8, н.д. 1729,  вх. рег. №3517 от 27.03.2024 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, с начална тръжна продажна цена 46 465,00 лв. (четиридесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и пет лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)