Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 280 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; във връзка с чл.14, ал.2 и ал.7, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията; във връзка чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал.1, т.33 и т.39 и ал.2, раздел ІІ, чл.3 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 02.12.2016 г. до 07.01.2017 г. включително, на преместваеми обекти – 34 броя павилиони общинска собственост, с номера от 1 до 34, с размери 2,00 / 2,00 м всеки, монтирани върху терен – публична общинска собственост в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“ в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Гл. архитект на Община Русе на 20.06.2016 г.
2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 02.12.2016 г. до 07.01.2017 г. включително, на части от терен – публична общинска собственост в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, с номера 1, 2 и 3 и площ от 4,50 / 3,00 м всеки, за поставяне на преместваеми обекти – скари на открито, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Гл. архитект на Община Русе на 20.06.2016 г.
3. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 19.12.2016 г. до 22.12.2016 г. включително, на Сдружение „Дете и пространство”, Булстат 131333228 за павилион № 35 в организиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Гл. архитект на Община Русе на 20.06.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)