Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 280 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл.8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-01-11/28.08.2020 г. и извлечение от Протокол №8/17.09.2020 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. с продажба на общински поземлен имот – земя, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) II-795 в кв.57 по регулационния план на с. Тетово, Община Русе, с площ от 1 345 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес: с. Тетово, Община Русе, ЕКАТТЕ: 72357, ул. „Осогово“ №5, предмет на АЧОС №4374/16.03.2005 г., вписан под №7, том Х, н.д. 2173, парт.№320, вх. рег. №3754 от 22.03.2005 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 6 779,00 лева.

2. Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот – земя, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) II-795 в кв.57 по регулационния план на с. Тетово, Община Русе, с площ от 1 345 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес: с. Тетово, Община Русе, ЕКАТТЕ: 72357, ул. „Осогово“ №5, предмет на АЧОС №4374/16.03.2005 г., вписан под №7, том Х, н.д. 2173, парт.№320, вх. рег. №3754 от 22.03.2005 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на ИВАН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ на цена от 6 779,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)