Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 280

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията за кандидатстване за финансиране на проект ”Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в гр.Мартен” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”/ОПОС/, Приоритетна ос 1:”Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води”, Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000е.ж.”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в гр.Мартен”;
2. Декларира, че средствата, необходими за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди тяхното възстановяване от ОПОС ще бъдат осигурени от общинския бюджет за 2012 г. и предвидени в общинските бюджети за 2013 и 2014 години за времето на изпълнение на проекта;
3. Декларира, че средствата, необходими за покриване на допустимите разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани по ОПОС, включително и собствения принос в размер на не по-малко от 3% от общо допустимите разходи по проекта, ще бъдат осигурени от общинския бюджет за 2012 г. и предвидени в общинските бюджети за 2013 и 2014 години за времето на изпълнение на проекта;
4. Дава съгласие при необходимост, в хода на изпълнение на проекта, да бъде стартирана процедура за поемане на общински дълг за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за целите на изпълнението на проекта;
5. Упълномощава Кмета на Община Русе да направи постъпки за съучастие на асоциирания партньор във финансирането на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)