Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 281 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,  чл. 11, ал. 1, изр. 1 и чл. 14, ал. 1, изр. 2, чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе и Заповед № РД-46-40/27.02.2024 г. на Министъра на земеделието и храните, обн. ДВ, бр. 27 от 29.03.2024 г., Общинският съвет реши:

Определя начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ за 2024-2025 стопанска година, както следва:

  • За отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси – 78,00 лв./дка;
  • За определени за индивидуално ползване пасища, мери, публична общинска собственост, отдавани под наем чрез публичен търг с явно наддаванеза срок от една година по реда на чл. 37 и, ал. 13 ЗСПЗЗ – 9,00 лв./дка;
  • За определени за индивидуално ползване ливади, отдавани под наем чрез публичен търг с явно наддаванеза срок от една година по реда на чл. 37 и, ал. 13 ЗСПЗЗ – 10,00 лв./дка;
  • За създаване и отглеждане на трайни насаждения по периоди:
  Трайни насажденияГратисен период, годиниПериод на плододаване
годинилв./дка
  Лозови насаждения
3
4-762,00
8-1094,00
Овощни насаждения – семкови, костилкови, черупкови45-752,00
8-1078,00
Ягодоплодни култури2За периода на плододаване, , но не повече от 10 години  71,00
Етерично-маслени култури – роза, мента, лавандула, шипка и др.3За периода на плододаване, но не повече от 10 години  47,00
Култивирани билки – срок на предоставяне – 5 години1                         2-533,00
  Аспержи34-1073
  • За отглеждане на съществуващи трайни насаждения:
Трайни насажденияЦена лв./дка
Лозови насаждения62,00
Овощни насаждения (семкови, костилкови, черупкови)84,00
Етеричномаслени култури (роза, мента, лавандула, шипка и др.)47,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)