Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 281 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, и чл. 11 от Наредба №2, на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Определя начална цена на месец в размер на 7875,00 лв. (Седем хиляди осемстотин седемдесет и пет лева) без включен ДДС, при провеждане на съответната процедура, регламентирана в ЗОС, за отдаване под наем на ПИ 63427.2.5255, ведно със сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5255.1, описани в АЧОС №6867/25.01.2013 г., като комплекс за здравеопазване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)