Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 281 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл.8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-01-13/02.09.2020 г. и извлечение от Протокол №8/17.09.2020 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. с продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) IХ-440 в кв. 44 по Кадастралния и регулационен план на с. Бъзън, Община Русе, с площ от 931 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес с. Бъзън, ул. „Васил Левски“ №8, предмет на АЧОС №6270 от 16.07.2010 г., вписан под №127, том 20, Н.Д. 4263, вх.рег. №8910 от 29.07.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 7 370,00 лева.

2. Дава съгласие за продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) IХ-440 в кв. 44 по Кадастралния и регулационен план на с. Бъзън, Община Русе, с площ от 931 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес с. Бъзън, ул. „Васил Левски“ №8, предмет на АЧОС №6270 от 16.07.2010 г., вписан под №127, том 20, Н.Д. 4263, вх.рег. №8910 от 29.07.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на АСАН АЛИЕВ ДЖАМБАЗОВ на цена от 7 370,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)