Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 281

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общинския съвет реши:

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:
§ 1. Алинея 2 на чл. 16 придобива следната редакция: „Размерът на възнаграждението на председателя на Общинския съвет е 90 на сто от възнаграждението на кмета на Общината.”
§ 2. В чл. 22, ал. 2 числото „60” става „30”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)