Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 282 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост  на Общински съвет – Русе, Общински съвет –  Русе реши:

            Да се предостави на кметство с. Ново село, Община Русе безвъзмездно за управление помещения с площ от 89 кв.м., с отделен вход от североизток, разположени в избения етаж от реална част от масивна триетажна административна сграда – за Кметство, разположена в ПИ №554 за Кметство и други нужди, в кв. 41 по регулационния план на с. Ново село, Община Русе, Област Русе, а по кадастралния план представлява ПИ 502.554, ЕКАТТЕ: 52235, с административен адрес: с. Ново село, Община Русе, ул. „Трети март“№16, 18, обект на Акт за публична общинска собственост №4676/ 24.07.2006 г., вписан под №82, том ХХХ, н.д.7378, парт. №320, вх. №10571 от 09.08.2006 г. по описа на Службата по вписванията – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)