Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 282 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 7, чл. 3, чл. 4, и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, като стоматологичен кабинет, на част от имот с площ от 21,30 кв. м, разположена на първи етаж в част от масивна двуетажна сграда със сутерен №501.1450.2 по Кадастралния план на с. Бъзън, ЕКАТТЕ 07231, Община Русе, отредена за Здравна служба, описана в АПОС №6280/27.07.2010 г., с административен адрес: с. Бъзън, Община Русе, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №35, с начална тръжна месечна наемна цена 50,00 лв. (Петдесет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)