Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 282 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 8/17.09.2020 г. на Комисията по общинска собственост и Молба с вх. № 94-02-15/14.02.2020 г., Общинският съвет реши:

  1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на Община Русе, с продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ XII образуван от имот 556 в кв. 52 по регулационен и застроителен план на с. Басарбово, ЕКАТТЕ: 02796, Община Русе, одобрен със Заповед № 701 от 30.04.1977 г. на зам.-председателя на ИК на ОбНС – Русе,  с площ 1 024 кв. м., отреден за жилищно застрояване, описан в Акт № 9757/26.05.2020 г. за частна общинска собственост, вписан под №166, т 12, н.д. 2527, двр 4509, вх. № 4620/29.05.2020 г. в Службата по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 23 984,00 лв. (двадесет и три хиляди деветстотин осемдесет и четири лева), без дължими данъци и такси.
  2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ XII образуван от имот 556 в кв. 52 по регулационен и застроителен план на с. Басарбово, ЕКАТТЕ: 02796, Община Русе, одобрен със Заповед № 701 от 30.04.1977 г. на зам.-председателя на ИК на ОбНС – Русе,  с площ 1 024 кв. м., отреден за жилищно застрояване, описан в Акт № 9757/26.05.2020 г. за частна общинска собственост, вписан под №166, т 12, н.д. 2527, двр 4509, вх. № 4620/29.05.2020 г. в Службата по вписванията – град Русе., с начална тръжна продажна цена 23 984,00 лв. (двадесет и три хиляди деветстотин осемдесет и четири лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач. 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)