Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 282

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1 от Наредба №1 на ОбС-Русе за общинската собственост и във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва Решение №213, прието с Протокол №12 от 21.06.2012 г. на Общински съвет – Русе, както следва: в началото на точка 1.1 се добавя текста „Поземлен имот с идентификатор 63427.2.660 с площ от 310 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе и “

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)