Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 282

РЕШЕНИЕ № 282

Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 ЗМСМА,  Общинският съвет реши:

         1. Приема предложения от назначената със Заповед №РД01/2985 от 30.07.2008 г. на Кмета на Общината Работна група, Договор между акционерите в  „ЕГГЕД-Русе” АД.

  1. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише Договора между акционерите в  „ЕГГЕД-Русе” АД, както и всички документи свързани с ангажиментите на Общината по неговото изпълнение.
  2. Считано от датата на подписване на тристранния договор, съгласно т.1 на Приложение 1 от Договора между акционерите в  „ЕГГЕД-Русе” АД, отменя т.2 от Решение №1018, прието с Протокол №48/23.06.2006 г. и предоставя правото на безвъзмездно ползване на контактната мрежа на тролейбусния транспорт в гр. Русе и ТИС-1,2,3,4 и 6 до учредяване на особено право на ползване – концесия, като дружеството се задължава да поеме разходите по нейната поддръжка и стопанисване.
  3. Задължава Кмета на Общината в срок до 15 работни дни от подписване на договора да предприеме действия за предоставяне на концесия на контактната мрежа и превоза на пътници по утвърдена транспортна схема  с маршрутно разписание на линиите с автобусен и тролейбусен транспорт на гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)

 

ДОГОВОР МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ

Настоящият договор между акционерите („Договорът”) е сключен на ………2008 г. между „Еггед БГ” АД, българско акционерно дружество със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. «Каварна» № 10  (наричано по-долу „Еггед”), представлявано от Тодор Николов- Изпълнителен директор, и Община Русе, с адрес гр. Русе, България, площад „Свобода” № 6, представлявана от инж. Божидар Йотов- Кмет (наричана по-долу „Общината”. Еггед и Общината по-нататък в настоящия договор се наричат поотделно „Страна”, а заедно „Страните”.

ПРЕАМБЮЛ

С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ Страните заедно са учредили българското акционерно дружество „Еггед Русе” АД със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул.“Скобелев“ № 52, блок „Бачо Кирo“, вх „Д“ ,ет.2,aп.3,  („Дружеството”), в което
– Еггед притежава 3 250 Акции, представляващи 65% от общия записан и наличен капитал на Дружеството и
– Общината притежава 1750 Акции, представляващи 35% от общия записан и наличен капитал на Дружеството.
С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ Страните желаят да предвидят и потвърдят определени уговорки и споразумения относно тяхната акционерна собственост в Дружеството както и за бъдещото развитие на Дружеството като оператор на обществени транспортни услуги в гр. Русе.
С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ Целта на Страните е да постигнат подобрение на настоящото ниво на обслужване на обществения транспорт в гр. Русе и постигането на удобен, надежден, сигурен и точен обществен транспорт.
ПРЕДВИД НА гореизложеното и на взаимните уговорки и споразумения, съдържащи се в настоящия Договор, и с намерението да бъдат правно-обвързани, Страните се договарят, както следва:

1. Дефиниции.
1. 1.„Свързано лице” означава, по отношение на всяко лице, друго лице:
–  в което първото лице пряко или непряко притежава поне петдесет процента (50%) участие (независимо дали икономическо или като право на глас);
– което пряко или непряко притежава поне петдесет процента (50%) участие (независимо дали икономическо или като право на глас) в първото лице;
– което контролира, или е контролирано, или е под общ контрол с първото лице.
1.2. „Контрол” означава във връзка с лице, което е капиталово търговско дружество, притежаването от такова лице  (пряко или непряко) на ценни книжа , даващи право на повече от 50% от правото на глас, свързано със всички ценни книжа, което е достатъчно ако бъде упражнено за избора на мнозинството от съвета на директорите от такова лице.
1. 3.  „Договор” има значението, определено в преамбюла по-горе.
1.4. „Съвет“ означава съвета на директорите на Дружеството, така както е вписан в търговския регистър.
1.5. “Директор” означава член на Съвета, така както е вписан в търговския регистър.
1.6. „Изпълнителен директор“ е Изпълнителния директор на Дружеството, така както е вписан в търговския регистър.
1.7. „Председател на Съвета“ е Председателят на Съвета на директорите на Дружеството, така както е вписан в търговския регистър.
1.8. „Бизнес план” означава бизнес плана на Дружеството одобрен от Съвета.
1.9. „Устав“ означава Устава на Дружеството, така както е вписан в търговския регистър.
1.10. „Поверителна информация“ означава поверителна и частна информация на Страна, независимо дали е писмена, устна или записана на какъвто и да е информационен носител, включително интелектуална собственост и всякаква търговска, финансова, оперативна или друга информация или данни от какъвто и да е вид и в каквато и да е форма, при условие обаче, че тази Поверителна информация не включва:
1.10.1. Информация, която към момента на разкриване, се намира в единична публикация в публичното пространство; или
1.10.2. Информация, получена изцяло във формата на единичен документ от трета страна, която има законно право да притежава и разкрива такава информация и няма каквото и да е задължение за поверителност във връзка с такава информация по отношение на Страна или трета страна.
Няма да се счита че определена информация се намира в публичното пространство само поради това, че е обхваната от обобщени съобщения в публичното пространство, нито ще се счита че комбинация от информация попада в обхвата на което и да е от изключенията посочени по-горе само поради това, че всеки от елементите сам по себе си се включва в някое изключение, ако значението на комбинацията не попада под някое от изключенията.
1.11. „Еггед“ има значението, определено в преамбюла по-горе.
1.12. „Градски Транспорт” е българското дружество с ограничена отговорност „Градски Транспорт” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Русе, бул. „Трети март” № 74 , чийто едноличен собственик е Общината.
1.13. „Страна“ или „Страни” има значението, определено в преамбюла по-горе.
1.14. „Лице“ означава физическо лице, персонално или капиталово дружество, сдружение, акционерно дружество, тръст, съвместно предприятие, неперсонифицирана организация или юридическо лице или всяка друга организация  подобна на някоя от горните.
1.15. Aкции“ означава всяка акция от обикновените акции в Дружеството, с номинална стойност 10 лева за акция,.
1.16. „Транспортна схема” означава транспортната схема за обществения транспорт в гр. Русе, утвърдена и влязла в сила по съответния законов ред или бъдеща такава, утвърдена и влязла в сила по съответния законов ред.
2. Прехвърляне на дейности и договори
2.1 За да се позволи на Дружеството да се заеме с обществени и транспортни услуги в гр. Русе, Дружеството ще сключи договорите, посочени в Приложение № 1.
2.2 След като прехвърлянето на договорите и дейностите бъде осъществено, Страните ще се включат в развитието на обществения транспорт в гр. Русе чрез извършване на дейностите, посочени в Приложение № 2.
2. 3. Община Русе следва да предприеме всички необходими действия, за да избегне дублирането в транспортната схема във връзка с бъдещия търг за транспортни дейности в Русе.
3. Инвестиции в Дружеството.
3.1 При условията на Бизнес плана Страните ще положат усилия да финансират дейността на Дружеството съгласно следващия низходящ ред на предпочитание:
3.1.1. Свободни парични потоци/работен капитал;
3.1.2. Външно финансиране;
3.1.3. Заеми от акционерите и/или гаранции;
3.1.4. Вноски в капитала от Акционерите.
Независимо от по-горното, Съветът може да реши да използва външно финансиране, а не свободните парични потоци/работен капитал на Дружеството, ако от Дружеството се изисква да прави инвестиции в тролейбуси, автобуси или друго оборудване.
3.2 Възможно е да се наложи Акционерите да финансират Дружеството в съответствие с тяхното акционерно участие в Дружеството, при условие, че такова финансиране е част от Бизнес плана и/или се изисква от финансова институция, от която Дружеството получава външно финансиране като част от Бизнес плана.
3. 3. Решенията по чл. 3. 1. 1 и 3. 1. 2 се вземат от Съвета на директорите на Дружеството, а тези по чл. 3. 1. 3 и 3. 1. 4 – от Общото събрание на акционерите.
4. Инвестиционни задължения на Еггед; Координиране на цени; Контролни мерки на Общината
4.1. При условие, че Дружеството е сключило договорите, посочени в Приложение № 1, в изпълнение на Приложение № 2, Еггед или Свързано с него лице ще предоставят на Дружеството под формата на финансов лизинг 50 тролейбуса в добро техническо състояние на двигателя, на системите за контрол и управление и на пътническия салон. Страните приемат, че стойността на тази инвестиция е приблизително 2 милиона евро.
4.2. След започване на осъществяването на обществения транспорт в гр. Русе, Дружеството се задължава да съгласува политиката на цените на билетите с администрацията на общината, съгласно процедурата, описана в Приложение № 4.
4.3. Общината, чрез Общинска администрация, ще предприеме ефективни мерки, включително правни, контролни и организационни, за предотвратяване на  незаконната и/или неразрешена дейност от оператори на обществения транспорт (независимо дали са лицензирани или не). Мерките, които следва да бъдат предприети от Администрацията на Общината са посочени в Приложение № 3.
5. Поверителност.
Във връзка с този Договор, всяка Страна и Дружеството („Разкриваща страна”) може да предостави на другата Страна („Получаваща страна”) или на нейни представители определена Поверителна информация. Получаващата страна ще третира Поверителната информация като тайна и поверителна и няма да използва или да се възползва, пряко или непряко, от такава Поверителна информация, освен за цели свързани с развиване на дейността на Дружеството. Независимо от гореизложеното, Получаващата страна може да разкрие Поверителна информация на Свързано лице или представител, само на принципа на необходимост от узнаване, и при условие че това разкриване е единствено за цели свързани с развиване на дейността на Дружеството. Получаващата страна ще носи отговорност по отношение на Дружеството и другите страни за всяко неспазване на настоящия Договор от представители, на които Получаващата страна разкрива Поверителна информация и ще предприеме подходящи мерки относно тези представители.
6. Срок на договора.
Настоящият Договор ще бъде в сила до приключване на процедурата за концесиониране на контактната мрежа на тролейбусния транспорт, включително до приключването на евентуални правни спорове и дела, свързани с тази процедура.
7. Разни.
7.1 Без трети страни бенефициенти.
Настоящият Договор няма да дава каквито и да е права или обезщетения на което и да е друго Лице освен Страните и съответните техни правоприемници. Независимо от горното, Дружеството ще бъде трета Страна бенефициент по отношение на този договор.
7.2 Без прехвърляне на права и задължения.
Никоя от Страните по настоящия Договор не може да прехвърля настоящия Договор или което и да е от правата, интересите или задълженията си по него, без предварителното писмено съгласие на другите Страни.
7.3 Заглавия.
Заглавията на разделите, съдържащи се в настоящия Договор, са сложени само за удобство и по никакъв начин няма да влияят на значението или тълкуването на настоящия Договор.
7.4 Уведомления.
Всички уведомления, молби, искания, претенции и други съобщения по настоящия Договор трябва да бъдат писмени. Всяко уведомление, молба, искане, претенция или друго съобщение по настоящия Договор ще се счита за надлежно връчено, ако (и при това два работни дни след като) е изпратено с препоръчано писмо, обратна разписка, предплатени пощенски разноски и е адресирано до желания получател както е предвидено по-долу:
Ако е до Община Русе: Кмета инж. Божидар Йотов, гр. Руссе, пл. Свобода № 6
Ако е до Еггед: Изпълнителния директор Тодор Николов, гр. Варна, ул. Цар Калоян № 26, ет. 1, п.к. 9000
Всяка Страна може да изпрати уведомление, молба, искане, претенция или друго съобщение по настоящия Договор до желания получател на посочения по-горе адрес като използва всякакви други средства (включително лична доставка, бърз куриер, куриерски услуги, факс, телекс, обикновена поща или електронна поща), но никое такова уведомление, молба, искане, претенция или друго съобщение няма да се счита за надлежно връчено, освен ако и докато не бъде действително получено от желания получател. Всяка Страна може да смени адреса, на който трябва да бъдат доставяни уведомления, молби, искания, претенции и други съобщения по настоящия Договор, като уведоми другите Страни по начина, предвиден в настоящия Договор.
7.5 Приложимо законодателство.
При условията на приложимото право, този Договор е подчинен и се тълкува в съответствие със законите на Република България без да се дава действие на каквито и да било разпоредби или правила за избор или колизия на закони (били те български или от всяка друга юрисдикция), които биха довели до прилагането на законите на юрисдикция, различна от Република България.
7.6 Изменения и откази.
Никое изменение на която и да е разпоредба от настоящия Договор няма да бъде валидно, освен ако бъде направено писмено и бъде подписано от Страните..
7.7 Разделност.
Никое условие или разпоредба на настоящия Договор, което е невалидно или неподлежащо на изпълнение в някоя ситуация в някоя юрисдикция, няма да засяга валидността или изпълнимостта на останалите условия и разпоредби на настоящия Договор или валидността или изпълнимостта на невалидното или неизпълнимото условие или разпоредба в някоя друга ситуация или в някоя друга юрисдикция, като Страните ще преговарят добросъвестно, за да постигнат целта на този Договор.
7.8 Включване на Приложения.
Приложенията, посочени в настоящия Договор, са включени в него чрез препратка и са направени част от него.
7. 9. Форс мажор
Нито една от страните няма да се счита, че е изпаднала виновно в неизпълнение и/или невъзможност и/или забава да изпълни задълженията си по настоящия договор, ако причината за това е била извън нейния контрол и не са налице небрежност или умисъл. Такива форс мажорни причини могат да бъдат бури, наводнения, земетресения, пожари, експлозии и други природни бедствия, бунтове, стачки, войни, граждански неподчинения, въвеждане на правителствени или международни експортни ограничения или ембарго. Това изброяване не е изчерпателно и касае всякакви причини, които биха могли да попречат на някоя от страните да изпълни задълженията си в резултат на забавяне, или липса на транспорт, или липса на възможност да си набави необходимите суровини, материали, производствени помещения или работна ръка.
7.10 Решаване на спорове.
Страните се договарят, че ще полагат всички усилия да уреждат всички спорове, противоречия или искове, произтичащи от или свързани с прилагането на този договор. В случай, че страните не могат да постигнат споразумение, те се съгласяват да отнесат всички спорове във връзка с валидността, изпълнението или нарушението на този договор като цяло или във връзка с някое негово условие, с изключение на тези по т. 3  от Приложение 4,  „за окончателно уреждане съгласно правилата за помирение и арбитраж на Българската търговско-промишлена палата в София ( БТПП ), за решаване от трима арбитри, назначени в съответствие с посочените правила. Езикът на арбитража следва да е български и английски, а решението, постановено от тримата арбитри подлежи на принудително изпълнение.
7.11. Език.
Настоящият Договор е съставен и сключен на английски и български език. В случай на несъответствия между двете версии, българската версия ще има приоритет. По молба на Директор, всякакви доклади или друга кореспонденция, представени от Дружеството на държавен орган в България ще бъдат на български и на английски език (ако това е позволено от приложимото право; в противен случай на български език с точен превод, представен на същия Директор).
В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, Страните направиха така, че настоящият Договор между Акционерите да бъде надлежно сключен и извършен на деня и годината, написани първоначално по-горе.

Община Русе, представлявана от                          Еггед БГ АД, представлявано от
Инж. Божидар Йотов- Кмет                                   Тодор Николов – Изпълнителен                                                                                       директор

 

hareholders agreement                                                                Egged Rousse JS Co.

Договор между акционерите в Еггед Русе АД

Appendix-1

Приложение № 1

This appendix 1 describes the actions to be performed in order to enable the Company to start performing public transportation services in the city of Rousse. 

Настоящото приложение 1 описва действията, които трябва да се предприемат, за да се предостави възможност на дружеството да започне да извършва услуги за предоставяне на обществен транспорт в гр. Русе.

The following actions shall be performed within 14 days following the execution of the Shareholders Agreement to which this Appendix is attached:

Действията описани по-долу ще бъдат извършени в срок от 14 (четиринадесет) дни след подписване на Договора  между акционерите, към което е приложено настоящото Приложение:

1. Transfer of operational activity

1. Прехвърляне на оперативната дейност

 

A trilateral agreement by and among the Rousse Municipality, Gradski Trasnport, and the Company shall be executed, pursuant to which the public transportation activities currently performed by Gradski Transport under an agreement with the Ruse Municipality shall be transferred to the Company.  This trilateral agreement shall stipulate that all rights and obligations of Gradski Transport under the current agreement with the Rousse Municipality shall be transferred to the Company within 14 days after it is signed with immediate effect and without any change in their substance or form as existing as of the date hereof.

Ще се подпише тристранен  договор от и между Община Русе, Градски транспорт и Дружеството по силата на което дейността по обществен транспорт, която в момента се извършва от Градски Транспорт съгласно  действащ договор с Община Русе ще бъде прехвърлена на Дружеството. Тристранният  договор ще предвижда, че всички права и задължения на Градски Транспорт съгласно действащия   договор с Общината в срок от 14 дни след подписването му ще бъдат прехвърлени на Дружеството с незабавно действие  и без промяна в тяхното съдържание и форма.

2. Transfer of Employees

 

2. Прехвърляне на Служители

 

The Rousse Municipality shall cause that the employees of Gradski transport shall be transferred to the Company according to art.123 of the Labor Code. This transfer shall be made pursuant to the trilateral agreement described in point 1 above and shall be subject to the terms of such agreement, without any change in the substance or form of the personal labor agreements with the employees as existing as of the date hereof.

Община Русе ще подпомогне  прехвърлянето на служителите на Градски транспорт към Дружеството съгласно чл. 123 от Кодекса на Труда. Това прехвърляне ще бъде извършено съгласно тристрания   договор описан в т. 1 по-горе без промяна в съдържанието и формата на трудовите договори сключени със служителите.

3. Rights of Use of the Contact Network

 

3. Право на ползване на Контактната Мрежа

 

The Russe Municipality shall provide to the Company the rights of use for the contact network necessary for the performance of the trolleybus transport activities following Rousse Municipality Council’s decision № 1018 from 23.06.2006.

Община Русе ще предостави на Дружеството право да използва контактната мрежа, необходимо за извършването на дейността по тролейбусен транспорт при условията на т.2 от решение №1018 от 23.06.2006 година на Общински съвет Русе..

Transfer of other Material Agreements

 

4. Прехвърляне на други Съществени Споразумения

The Rousse Municipality shall use its best efforts to support the transfer of all other existing material agreements related to the operation of public transport business by the Company. These transfers shall be made through the execution of appropriate agreements between Gradski Transport, the Company, and the respective third party (as appropriate), within 14 days after the trilateral agreement described in point 1 above has been signed without any change in their substance or form.  

Община Русе ще подкрепи прехвърлянето от Градски транспорт към Дружеството на всякакви други съществени договори във връзка с дейността по извършването на обществен транспорт от Дружеството. Тези прехвърляния ще се извършат чрез подходящи споразумения между Градски транспорт, Дружеството и съответните  трети  лица ( ако се налага ) в 14 дневен срок след подписването на   тристрания   договор описан в точка 1 по-горе, без промяна в съдържанието или формата на тези договори .

5. Assurances

5. Уверения

In connection with the agreements mentioned in points 1-4 above the Parties declare and confirm that:

  1. the Parties have the actual authority to enter into such agreements;
  2. the execution of such agreements are not contrary to any contractual obligation of such Parties or any applicable laws and regulations;
  3. any relevant approvals and consents have been granted to the transactions contemplated by such agreements;
  4. there will be no unfavourable consequences for the Company as a result of the transfer of the employees of Gradski transport to the Company.

Във връзка с договорите, споменати в точки от 1 до 4 по-горе Страните потвърждават и декларират, че: 

  1. Cтраните имат право да сключат тези   договори;
  2.  че подписването на тези  договори не е в противоречие с каквито и да било договорни задължения на Страните или с приложими закони или разпоредби;
  3. че са предоставени всички необходими одобрения и съгласия във връзка с планираните в тези   договори сделки;

че няма да има неблагоприятни последици за Дружеството в резултат на прехвърлянето на служителите на Градски транспорт към Дружеството.

Споразумение на акционерите                                       Еггед Русе АД

Приложение № 2

Настоящото Приложение № 2 описва инвестициите от Еггед (или свързано с него лице) относно дейността, която ще бъде предприета от Дружеството във връзка с обществения транспорт в гр. Русе.
Инвестиция в 50 тролейбуса
1. 1. След изпълнение на дейностите, описани  в Приложение № 1, Еггед или свързано с него лице ще достави 50 тролейбуса в Дружеството при условията на финансов лизинг.
1. 2. Доставката ще се осъществи за срок от 18 месеца, считано от датата на подписване на договора между акционерите при следния предварителен график:
1. 2. 1. Първите 9  тролейбуса –  в срок до два  месеца след подписване на договора между акционерите.
1. 2. 2. Следващиге 11 тролейбуса –  в срок до 9  месеца след подписване на договора между акционерите
1. 2. 3. Послледните 30 тролейбуса – в срок до 18 месеца след подписване на договора между акционерите
1. 3. Като допълнително предварително условие за задължението на Еггед да достави 50 тролейбуса в Дружеството, Еггед (или свързано с него лице) ще сключи детайлен договор за финансов лизинг („Договор за лизинг”), който ще включва, освен другото, и следните условия:
1.3.1. Тролейбусите да са в добро техническо състояние по отношение на двигателя, системите за контрол и управление и пътническия салон.
1.3. 2. Тролейбусите трябва преди това да са били използвани в Европа (ЕС или Швейцария).
1.3.3. Страните потвърждават, че лизинговата вноска и условията на плащане ще се базират на пазарни цени и условия;
1.3.4. Ако на Дружеството се отнеме правото на ползване на контактната мрежа , предоставено по реда на т. 3 от Приложение № 1, Еггед ще има право да прекрати договора за лизинг и да си възстанови владението върху тролейбусите. Ако към този момент не са предоставени всички тролейбуси, задължението на Еггед да ги предостави ще отпадне. При прекратяването на лизинга на това основание, изплатените лизингови вноски се възстановяват в пълен размер на Дружеството.
2. Оборотен капитал
Доколкото при започването на оперативната дейност от Дружеството то няма необходимия оборотен капитал за своята дейност през първите 3 месеца (като се има предвид, освен другото, очакваните постъпления от дружеството през този тримесечен период), Еггед (или свързано с него лице) ще предостави или ще осигури предоставянето на необходимия оборотен капитал в размер  до 200,000 Евро.
3. Гаранция за изпълнение.
3.1. Еггед ще предостави на Общината гаранция за изпълнение, издадена от банка, приемлива за страните, за целите на осигуряването на непрекъсната работа на тролейбусите в град Русе, както е посочено в раздел 3.2. по-долу. Условията на Гаранцията за изпълнение следва да съдържат условията на настоящия раздел 3.
3.2. Гаранцията за добро изпълнение ще бъде в размер на 300 000 Евро.
3.3. Гаранцията за изпълнение ще бъде учредена преди пристъпване към действията по прехвърляне на дейностите, описани в Приложение №1. Тя ще влезе в сила след започване на оперaтивна дейност от страна на Дружеството. Гаранцията ще остане валидна до изтичането на срока по чл. 6  от Договора. Независимо от предходното, гаранцията за изпълнение ще бъде автоматично прекратена и ще стане невалидна в случай, че Дружеството престане да притежава правото на ползване на контактната мрежа , предоставено по реда на т. 3 от Приложение № 1.
3.4. Гаранцията за изпълнение може да бъде усвоявана от Общината само в случай, че е констатирано и доказано неизпълнение по т.1.2. или, че непрекъснатата работа на тролейбусите в град Русе е съществено нарушена за срок над седем дни по причини, които са в разумния контрол на Еггед, съответно на Дружеството. Без отклонение от всеобхватността на горното, Община Русе няма да има право да иска прилагане на гаранцията за изпълнение при следните случаи:
3.4.1. При събития, които водят до автоматично прекратяване на гаранцията за изпълнение, посочена в раздел 3.3. по-горе;
3.4.2. Форсмажорни събития според дефиницията в Договора
3.4.3. Стачни действия от страна на работниците и служителите, които са в нарушение на действащото законодателство или са свързани с искания извън контрола на Еггед и Дружеството;
3.4.4. Когато Общината наруши съществено свои задължения по договора между  акционерите или други договори , описани в Приложение № 1;
3.4.5. Когато Договорът между  акционерите бъде прекратен.
3.5. При възникване на ситуация, даваща на Общината право да усвои гаранцията, тя уведомява Еггед с писмено предизвестие. В предизвестието се посочват констатираните проблеми, които дават основание да се иска усвояването на гаранцията. Еггед БГ и Дружеството са длъжни да предприемат действия за възстановяване на работата в 3 ( тридневен ) срок от получаване на предизвестието или, когато такова възстановяване не е възможно, да осигурят на населението алтернативно транспортно решение  с подобно ниво на обслужване. Ако работата е възстановена преди изтичане на общо 7 дни, гаранцията за изпълнение не може да бъде усвоена.
3.6. Гаранцията за изпълнение (или част от нея) може да бъде усвоена при наличие на писмено предизвестие по чл. 3. 5. от това Приложение, придружено с акт(ове) за констатации от страна на контролния орган по изпълнение на възложените дейности по договорите за транспорт на пътници на територията на Община Русе (Общинска администрация и съответните й структури)
3.7. В случай на спор между страните относно това дали Общината правомерно е усвоила гаранцията или относно размера на усвоената сума, страните следва да го отнесат към арбитража, описан в  т. 7.10 на Договора. Разноските по арбитража се понасят от загубилата страна, а при частично уважен иск се поделят пропорционално на присъдените суми съгласно решението на арбитража. В случай на неправомерно усвояване на гаранцията, отсъдено от арбитража, Общината ще възстанови усвоената сума с начислените лихви на база основния лихвен процент на БНБ за периода.
3.8. Гаранцията може да бъде усвоена в размер, равен на действителните щети в резултат на неизпълнение, за което Еггед или Дружеството носи отговорност.
3.9.  Освен при условията на чл.3.5 и 3.6, гаранцията може да бъде усвоена и когато двете страни подпишат протокол, изрично разрешаващ това и определящ размера на усвояваната сума.

 

 Договор между акционерите                                                      Еггед Русе АД

Приложение №3

            Настоящото Приложение №3 описва действията, които Общината трябва да предприеме срещу нелоялните и неоторизирани оператори в обществения транспорт в град Русе.
Инспектори Община Русе ще да гарантира, че по време на работните часове на обществения транспорт не по-малко от 5 инспектори следва да контролират и да съставят съответните доклади и констативни актове за следното: За всеки оператор, който качва пътници по маршрутите на тролейбусите и автобусите в нарушение на транспортния си договор, включително автобуси и/или микробуси за околностите или междуградски такива; иПри условие на наличие на „незаконни оператори”, включително микробуси и други автомобили, които не притежават никакъв транспортен договор и/или разрешително за превоз на пътници.

Инспекторите следва да документират установените нарушения за осигуряване на достатъчно доказателства срещу такава дейност.

Администрацията, на база докладите и събраните доказателства, предприема съответните административни мерки по отношение на превозвачите по т.1.1.1 и сигнализира в писмена форма към съответните административни и контролни органи за операторите по т.1.1.2.

Еггед ще подпомага Общината, чрез ежемесечна финансова целева помощ за възстановяване сумите, покриващи заплатите,  социалните плащания и материалната издръжка на дейността на контрольорите /униформи, технически средства, консумативи и др./. Размерът на тази помощ се договаря между страните и се актуализира периодично в зависимост от заплатата на тези служители и ефективността от дейността им.

Еггед ще подпомага методически работата на инспекторите, като осигури при необходимост свои служители за участие в проверките и подпомага контрола с други технически и организационни действия.

Еггед и Дружеството ще имат право да документират и докладват неразрешената и/или незаконна дейност на операторите на обществения транспорт пред Общината, а тя трябва да предприеме незабавни мерки срещу тези оператори в съответствие с раздел 2 по-долу.

Изпълнение

При нарушения, на база констативните актове, Общинска администрация ще налага съответните санкции, които ще са в съответствие с тежестта на нарушенията, съгласно предвидените в договорите за превоз и в правните норми случаи и размери. Общината ще предприема нужните мерки, за постигане на максимална събираемост на глобите и санкциите.

В допълнение към глобите, Общината ще предприеме последващи административни санкции към оператори на обществения транспорт, за които бъде доказано, че возят пътници в нарушение на условията на техните транспортни договори повече от 2 пъти в различни дни, включително чрез прекратяване на техните договори.

Ако бъде извършвана незаконна дейност от нелицензирани „оператори”, Общината ще предприеме всички необходими действия за започване на процедури за санкционирането им от съответните държавни органи, вкл. НАП и ИА АА.

 

Договор между  акционерите                                           _____  Еггед Русе АД

 

Приложение № 4

Настоящото Приложение № 4 описва процедурата за съгласуване цената на услугата „превоз на пътници в градски транспорт” ( цена на билет) от страна на  Дружеството с Общината.
1. Дружеството има право да пристъпи към процедура за промяна на цената на услугата на следните основания:
– изтичане на една година от последната промяна на цената;
– ако има нарастране на присъщите оперативни разходи над с над 10 на сто, спрямо предходния ценови период или друга външна съществена причина, довела до допълнителни разходи за дружеството..
2. При възникване на основание за промяна на цената на услугата, дружеството и общинска администрация следват следната процедура:
2.1.Дружеството изпраща писмено искане за промяна на цената, придружено със съответната обосновка по т.1.
2. 2.Писменото искане следва да бъде изпратено най-малко 20 дена преди датата за промяна на цените.
2. 3.Общинска администрация разглежда искането и дава писмен мотивиран отговор в срок от 10 дена след постъпването му.
2. 4. Дружеството коригира цените от исканата дата, след писмено съгласие от страна на общинска администрация или при липса на отговор по чл. 2.3 в срока по същия член.
3. В случаите на писмен отказ от общинска администрация за увеличаване на цената, дружеството има право да отнесе въпроса за арбитраж към една от следните одиторски фирми:
– KPMG;
– Deloitte & Touché;
– Pricewaterhouse Coopers;
– Earnst & Young.
4. При съгласие на Общината за част от размера на искана промяна на цената, Дружеството има право да въведе новата цена до размера на тази съгласувана част. За останалата част дружеството има право да поиска арбитраж по реда на т. 3 по- горе..
5. След решението на арбитража, цената на билета се коригира на нивата посочени от арбитража, считано от първо число на месеца, последващ месеца на решението.
6. Ако арбитражното решение признае основателността на искането за промяна на цените от страна на Дружеството, Общината е длъжна да компенсира Дружеството за пропуснатите ползи, в срок до 3 месеца, след решението.
7. Разходите по арбитража се поделят пропорционално на присъдените суми.