Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 283 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с общинските имоти през 2024 г.“ с продажбата на поземлен имот с идентификатор 63427.11.240 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 467 кв.м., а по регулационния план представлява урегулиран поземлен имот III-176, 190, кв. 14, в гр. Русе, Община Русе, кв. ДЗС, ул. „Явор“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), граници и съседни имоти: 63427.11.242, 63427.11.241, 63427.11.206, 63427.11.204, 63427.11.239, 63427.11.216. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6275/22.07.2010 г., вписан под №94, том 21, н. д. 4442, вх. №9226 от 05.08.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер   12 183 лева (дванадесет хиляди сто осемдесет и три лева), без данъци и такси.

            2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния общински поземлен имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.11.240 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 467 кв.м., а по регулационния план представлява урегулиран поземлен имот III-176, 190, кв. 14, в гр. Русе, Община Русе, кв. ДЗС, ул. „Явор“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), граници и съседни имоти: 63427.11.242, 63427.11.241, 63427.11.206, 63427.11.204, 63427.11.239, 63427.11.216. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6275/22.07.2010 г., вписан под №94, том 21, н. д. 4442, вх. №9226 от 05.08.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на     12 183 лева (дванадесет хиляди сто осемдесет и три лева), без данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)