Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 283 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 10, ал. 4 и чл. 44, ал. 2, т. 1 от Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 3 и т. 22, ал. 5, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.24.1, с административен адрес гр. Русе, Младежки парк, ул. „Алея Възраждане“ №3, описана в Акт за публична общинска собственост № 7079/14.10.2013 г., предоставена за управление на Английска гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе, с обща площ на отдаваното помещение 54,00 кв. м, от които търговска площ 24,00 кв. м и складова площ 30,00 кв. м, което да бъде отдавано под наем като ученически бюфет, с начална тръжна месечна наемна цена – 167,00 лв. (сто шестдесет и седем лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)