Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 283 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1  и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. № ОИ-10-56/22.07.2020 г. и извлечение от Протокол №8/17.09.2020 г. на КОС, Общинският съвет  реши:

            1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XXIV- 1689, с площ от 823 кв.м. в кв. 50 по регулационния план на с. Николово, отреден за жилищно застрояване, предмет на  Акт №9767/08.07.2020 г. за частна общинска собственост, с прогнозен приход от продажбата в размер на 10 814,00 лв. (десет хиляди осемстотин и четиринадесет лева), без дължими данъци и такси.

 2.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ XXIV- 1689, с площ от 823 кв.м. в кв. 50 по регулационния план на с. Николово, Община Русе, отреден за жилищно застрояване, предмет на  Акт №9767/08.07.2020 г. за частна общинска собственост, вписан под №198, том 17, н.д. 3587, ДВР 6512, вх.№6640/14.07.2020 г. в Служба по вписванията – град Русе, с начална тръжна цена 10 814,00 лв. (десет хиляди осемстотин и четиринадесет лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)