Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 283

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ, Общинският съвет реши:

1. Задължава представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „СПЛЕНДИД” АД, по точка 1 от дневния ред на събранието, което ще се проведе на 10.08.2012г, а при липса на кворум на 24.08.2012г, от 11,30 часа в град Русе, конферентната зала на хотел „Сплендид”:
1.1. Да гласуват за освобождаването на Искрен Маринов Илиев като член на Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД” АД;
1.2. Да гласуват за избирането на Община Русе за член на Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД” АД;
1.3. Да гласуват мандат на членовете на Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД” АД до 31.05.2014 година.
2. Определя Искрен Маринов Илиев за представител на Община Русе, който да изпълнява задълженията й в Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД”АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)