Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 284 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 37, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 49, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 42, чл. 43, ал. 1 и ал. 3, т. 2 от Закона за горите и чл. 90, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

  1. Определя долупосочените поземлени имоти – собственост на Община Русе, с начин  на трайно ползване „друг вид трайно насаждение“, определени като „дивечови ниви“ съобразно действащия горскостопански план, находящи се в землището на с. Тетово, община Русе, за площи за специализирана фуражна база за изхранване на дивеча и дава съгласие същите да бъдат отдадени под наем като „дивечови ниви“ за осигуряване изхранването на дивеча, за срок от 11 месеца, считано от датата на подписване на договора, на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат, БУЛСТАТ 2016168050052, срещу заплащане на наемна цена в размер на 78,00 лв. на декар, за целия период на наемното отношение, определена със Заповед № РД-46-40 от 27 февруари 2024 г. на Министерството на Земеделието (78.00 лв. на дка за една година), както следва:
ПИ с идентификатор по КК на с. Тетово, Община РусеСтар имот №Вид подотделВид собственостПлощ в декари
72357.459.1280.128Дивечова ниваОбщинска частна31,916
72357.459.1290.129Дивечова ниваОбщинска частна7,594
72357.459.1300.130Дивечова ниваОбщинска частна12,077
72357.459.1340.134Дивечова ниваОбщинска частна5,137
72357.459.1550.155Дивечова ниваОбщинска частна48,443
72357.459.1630.163Дивечова ниваОбщинска частна12,273
72357.459.1720.172Дивечова ниваОбщинска частна15,746

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)