Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 284 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 32, чл. 3 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от УПИ IV-227 от кв. 9 по Плана на с. Бъзън, ЕКАТТЕ 07231, Община Русе, описан в АПОС №6279/27.07.2010 г., с площ 2216,10 кв. м, в която е разположена част от масивна двуетажна сграда – десен корпус – частна собственост, като дворно място, с начална тръжна годишна наемна цена 82,00 лв. (Осемдесет и два лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)