Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 284 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.198б, т.2 и чл.198ж от Закона за водите, във връзка с чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет реши:

  1. Одобрява и дава съгласие Община Русе да приеме и да придобие инвестиции извършени в активи – общинска собственост от страна на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, на територията на Община Русе, за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 год., в размер на 2 436 171,10 лв. (два милиона четиристотин тридесет и шест хиляди сто седемдесет и един лева и десет стотинки), представляващи рехабилитация и реконструкция на съществуваща ВиК инфраструктура – публична общинска собственост, както и изграждане на нова такава, подробно описани в нарочен списък – Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
  2. Дава съгласие след придобиване на инвестициите (активите) по точка 1 от настоящото решение, същите да бъдат предоставени за управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, при съответно спазване на §9, ал. 10 от Закона за изменение и допълнение на закона за водите  (обнародван в Държавен вестник брой 103/2013 г., изменен и допълнен в Държавен вестник брой 58/2015 г.).

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)