Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 284

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Създава работна група, която да подготви предложения за допълнение на наредбите, приети от съвета, с които да бъде регламентирано изграждането на зарядни станции за ЕПС на територията на Община Русе, в следния състав:
Ръководител: Камен Милков
и членове: Росен Иванов, Венцислав Калчев, Станимир Станчев, Мирослав Славчев, Борил Панайотов – общински съветници и Миглена Ангелова – юрист, представител на общинска администрация.
2. При изпълнение на поставените задачи работната група провежда заседание, свикано от нейния ръководител. Заседанията са редовни ако на тях присъстват повече от половината членове на работната група. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство от ½ от присъстващите на заседанието.
3. Предложенията по точка 1, заедно с доклада /мотивите/ към тях се внасят от ръководителя на съответната работната група за обсъждане и гласуване от Общински съвет – Русе в срок до 01.10.2012г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)