Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 284

РЕШЕНИЕ № 284
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2, т.4 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие за придобиване в собственост на Община Русе на следният недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот № ІV-507,508 в кв. 66 по плана на град Русе, ул. „Одрин”, заедно с построената в същия сграда на два етажа – Дом на народната армия.
2. Упълномощавам Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване собствеността на недвижимия имот, описан в т. 1 на настоящото решение.