Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 285 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 21, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години на Сдружение „Българска асоциация на пенсионерите“, БУЛСТАТ 175841783, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.268.1.12, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ № 2, ет. 5, предмет на АЧОС №7474/06.08.2015 г., която част представлява стая № 509, с площ от 35,00 кв. м., отдавана под наем като клуб на сдружението и месечна наемна цена – 18,48 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)