Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 285 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, за тренировъчна дейност по стрелба с лък, на помещение с площ от 120,00 кв. м, разположено в приземния етаж на четириетажна монолитна сграда със сутерен с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.6.241.3, със застроена площ на цялата сграда – 1087,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 135,00 лв. (Сто тридесет и пет лева) без включен ДДС.

            2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като зала за спортни дейности, на помещение с площ от 110,00 кв. м, разположено в приземния етаж на четириетажна монолитна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.2268.2, със застроена площ на цялата сграда – 409,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №117, предмет на Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7118/ 09.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 153,00 лв. (Сто петдесет и три лева) без включен ДДС.

            3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като зала за спортни дейности, на помещение с площ от 120,00 кв. м, разположено в приземния етаж на двуетажна монолитна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.4221.7, със застроена площ на цялата сграда – 1727,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №108 описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №8711/17.10.2018 г., предоставена за управление на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 180,00 лв. (Сто и осемдесет лева) без включен ДДС.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)