Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 285

РЕШЕНИЕ № 285
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2, т.4 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие за придобиване в собственост на Община Русе на следният недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот УПИ VІ-85, ІІ-А етап с площ от 68 230 кв.м. по плана на град Русе и построените административни сгради с разгъната застроена площ от 7000 кв.м.
2. Упълномощавам Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване собствеността на недвижимия имот, описан в т. 1 на настоящото решение.