Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 286 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл.34, ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с общинските имоти през 2024 г.“ с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Общината, представляваща 930/ 1268 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 63427.7.786 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, целият с площ от 1 268 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, предмет на Акт за частна общинска собственост №10972/28.12.2023 г., вписан под №78, том 44, н. д. 9127, дв. вх. 15902, вх. №16344 от 29.12.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 37 160 лева (тридесет и седем хиляди и сто и шестдесет лева).

            2. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе  от една страна и Теменужка   Козарева от друга страна, чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ 930/ 1 268 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 63427.7.786 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, целият с площ от 1 268 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, предмет на Акт за частна общинска собственост №10972/28.12.2023 г., вписан под №78, том 44, н. д. 9127, дв. вх. 15902, вх. №16344 от 29.12.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе от Теменужка   Козарева срещу заплащане на цена в размер на 37 160 лева (тридесет и седем хиляди и сто и шестдесет лева), без дължими данъци и такси, които се дължат от Теменужка   Козарева.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)