Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 286 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5, на Общински съвет – Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе, със следния текст:
§ 1. В чл. 3, настоящият текст става ал. 1, като се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
(2). Данните от общинския информационен масив по чл. 3, ал. 1, т. 1, посочени в чл. 4, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 7 и 9 се поддържат и в електронен формат и се публикуват на интернет-страницата на Община Русе, за обществено ползване.
§2. В чл. 5, ал. 2 се създава нова т. 6 със следното съдържание:
6. за автосервизи и други обекти, предоставящи услуги по ремонт и поддръжка на моторни превозни средства, се декларира наличието на утвърдени от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе работни листи за класификация на отпадъците, които ще се генерират от дейността на съответния обект.
§ 3. Настоящата т. 6 на чл. 5, ал. 2, става т. 7.
§ 4. Към „Описание на използваните съкращения в Наредбата“ се добавя: „РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите“.
§ 5. В Приложение № 1 „Уведомление за вписване в информационен масив за търговски дейности в стационарни и преместваеми обекти по чл. 5 от Наредба №5, на Общински съвет Русе“, след „…Декларирам, че притежавам следните документи:“ се създава нова т. 4 със следното съдържание: „ 4. За автосервизи и други обекти, предоставящи услуги по ремонт и поддръжка на моторни превозни средства – утвърден на ……… г. от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе работен лист за класификация на отпадъците, които ще се генерират от дейността на обекта.“. Настоящата т. 4 става т. 5.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 6. Тази наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)