Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 286

РЕШЕНИЕ № 286
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, и чл. 21 ал.2 и изисквания в Насоките за кандидатстване по Покана за набиране на проектни предложения №1 по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013г, Приоритетна ос 2: Околна среда – Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективното управление на риска в трансграничния регион, Ключова област на интервенция 2 – Разработване на съвместна инфраструктура и услуги за предотвратяване на естествени и причинени от човешка дейност кризи, включително съвместни служби за реагиране при извънредни ситуации, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „ Подобряване на капацитета на публичните администрации в Еврорегион Русе- Гюргево за по добро управление на риска, превенция и защита на околната среда ” по Покана за набиране на проектни предложения №1 по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013г, Приоритетна ос 2: Околна среда – Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективното управление на риска в трансграничния регион, Ключова област на интервенция 2 – Разработване на съвместна инфраструктура и услуги за предотвратяване на естествени и причинени от човешка дейност кризи, включително съвместни служби за реагиране при извънредни ситуации и декларира наличността на средствата в размер на 599235,00 Евро в бюджета на Община Русе , функция «Битови и комунални дейности», § 1020 – Външни услуги, необходими за финансиране на разходите по проекта преди те да бъдат възстановени от Програмата.
2. Определя позициите от страна на Община Русе в екипа за управление на проекта, както следва:
• Ръководител на проекта;
• Юрист;
• Финансов експерт;
• Технически сътрудник.