Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 287 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет реши:

           Обявява поземлен имот 63427.7.64 по КККР на град Русе, находящ се в гр. Русе, ул. „Котовск“ №4, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 63427.7.64.1 по КККР на град Русе, предмет на Акт №7693/02.02.2016 г. за публична общинска собственост, за частна общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)