Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 287 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет реши:

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 02.08.2016 год.от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, оправомощава г-н Димитър Наков – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено в горепосочените време и място.
II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 02.08.2016 год.от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, както следва:
1. Приемане на решение на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/, за препоръчителната вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 год. в размер на 16 500 лева /Шестнадесет хиляди и петстотин лева/.
2. Приемане на решение, на основание чл.198в, ал.4, т.5 и чл.198м, ал.2 от Закона за водите, във връзка с чл.6.4, буква „е“ от Договора между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе и „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Русе, за съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе като ВиК оператор за регулаторния период 2017-2021 година.
3. Приемане на решение за активите – ВиК системи и съоръжения, намиращи се на територията на с. Топчий, с. Просторно, с. Равно и с. Каменово, включени в списъците по Приложение 1 на Договора сключен между АВиК – Русе и „В и К“ ООД – Русе с окончателния протокол за разпределяне на собствеността между държавата и община Ветово, които да бъдат предоставени от община Ветово в собственост, както следва: тези на територията на с. Топчий на стойност от 4399,48 лева и с. Просторно на стойност 5147,15 лева – в собственост на община Разград, област Разград, а тези на територията на с. Равно на стойност 6109,73 лева и с. Каменово на стойност 6596,76 лева – в собственост на община Кубрат, област Разград, като се изпълнят изискванията на §9 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите /ДВ, бр.103 от 2013 г./.
4. Други.
III. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 02.08.2016 год. от 11:00 часа в Зала № 1 на Областна администрация – Русе, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)