Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 287 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал. 1, ал. 2 и 5 от ЗУТ, чл. 14, ал. 1 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, Общинският съвет реши:

  1. Одобрява допълнение в действащата Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе с допълване на същата с терен – частна общинска собственост, в гр. Русе,  кв. „Образцов чифлик“, североизточната част от ПИ 63427.12.19 по КККР на гр. Русе, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на безалкохолни напитки, пакетирани стоки и закуски, с площ  20,00 кв. м.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)