Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 287

РЕШЕНИЕ № 287
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, и чл. 21 ал.2 и изисквания в Насоките за кандидатстване по Покана за набиране на проектни предложения №1 по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013г, Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрено придвижване и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион, Ключова област на интервенция 1 – Подобряване на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Изработване на Общ транспортен план с информационна платформа и развитие на транспортната инфраструктура в Еврорегион Русе-Гюргево ” по Покана за набиране на проектни предложения №1 по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013г, Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрено придвижване и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион, Ключова област на интервенция 1 – Подобряване на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения и декларира наличността на средствата в размер на 643767,00 Евро в бюджета на Община Русе , функция «Битови и комунални дейности», § 1020 – Външни услуги, необходими за финансиране на разходите по проекта преди те да бъдат възстановени от Програмата.
2. Определя позициите от страна на Община – Руссе в екипа за управление на проекта, както следва:
• Ръководител на проекта;
• Юрист;
• Финансов експерт;
• Технически сътрудник.