Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 288 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 3 и т. 16, чл. 2, ал. 5, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години на помещение, с площ 10 кв. м, разположено на втори етаж в масивна, двуетажна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4221.8, със застроена площ на цялата сграда 532,00 кв. м, с предназначение: сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул, „Александровска“ №108, описана в Акт №10359/24.02.2022 г. за поправка на АПОС 8711/17.10.2018 г., предоставена за управление на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе, което помещение се отдава под наем за ателие на художник, с начална тръжна месечна наемна цена – 16,95 лв. (шестнадесет лева и деветдесет и пет стотинки) без включен ДДС.

 2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение, с площ 17 кв. м, разположено на втори етаж в масивна, двуетажна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4221.8, със застроена площ на цялата сграда 532,00 кв. м, с предназначение: сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул, „Александровска“ №108, описана в Акт №10359/24.02.2022 г. за поправка на АПОС 8711/17.10.2018 г., предоставена за управление на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе, което помещение се отдава под наем за ателие на художник,с начална тръжна месечна наемна цена – 23,05 лв. (двадесет и три лева и пет стотинки) без включен ДДС.

3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години на помещение, с площ 13 кв. м, разположено на втори етаж в масивна, двуетажна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4221.8, със застроена площ на цялата сграда 532,00 кв. м, с предназначение: сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул, „Александровска“ №108, описана в Акт №10359/24.02.2022 г. за поправка на АПОС 8711/17.10.2018 г., предоставена за управление на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе, което помещение се отдава под наем за ателие на художник, с начална тръжна месечна наемна цена – 17,63 лв. (седемнадесет лева и шестдесет и три стотинки) без включен ДДС.

4. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение с площ 134 кв. м, разположено в сутерена на масивна, двуетажна сграда със сутерен, с идентификатор по КККЕ на гр. Русе 63427.2.556.1, със застроена площ на цялата сграда 2580,00 кв. м, с функц. предназначение паметник на културата, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №3, описана в АПОС №6635/06.02.2012 г., предоставена за управление на СУ „Христо Ботев“ – гр. Русе, което помещение се отдава под наем за ученически бюфет, с начална тръжна месечна наемна цена – 584,00 лв. (петстотин осемдесет и четири лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)