Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 288 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ +1 400лв.
Средношколско общежитие +1400лв.
Всичко приходи държавна дейност +1 400лв.
Всичко приходи по бюджета +1 400лв.

ІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 332 „Общежития“
§1015 „Материали“ +1 400лв.
Всичко за дейност +1 400лв.
Всичко за функция +1 400лв.
Всичко разходи държавна дейност +1 400лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“ км. Сандрово
§1016 „Вода, горива и енергия“ – 3 000лв.
§1030 „Текущ ремонт“ -2 000лв.
Всичко за дейност -5 000лв.
Всичко за функция -5 000лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Проектиране: Обследване на проблемни места от канализационната
мрежа на град Русе и изготвяне на технически проекти, в т.ч. в участъка
около Товарна гара, бул. „Липник“ и други“ -79 000лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Изграждане на канал по ул. „Въча“ и канализационно отклонение
към общински имот – СМР,ПР“ -21 500лв.
Всичко за дейност -100 500лв.
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Рехабилитация на бул. “Придунавски“ от х-л „Рига“ до
ул. „Мостова“- проектиране“ -10 000лв.
Всичко за дейност -10 000лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1016 „Вода, горива, енергия“ км. Бъзън -1 750лв.
§1020 „Външни услуги“ км. Бъзън -2 341лв.
§1030 „Текущ ремонт“ Община Русе +91 650лв.
§1051 „Командировки в страната“ км. Бъзън -900лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Благоустрояване на зона за отдих и спорт на ул. „Пирин“ с. Бъзън“ +4 991лв.
Обект „Благоустройство на парк в кв. Средна кула“ ОП„Комунални дейности“ -7 980лв.
Обект „Изграждане на детска площадка, находяща се в УПИІ-149,150
за общ. център кв. 148 по плана на кв. Средна кула,
гр. Русе-Община Русе“ +7 980лв.
Обект „Изграждане на кът за отдих и спорт“ км. Червена вода +4 982лв.
Всичко за дейност +96 632лв.
Всичко за функция -13 868лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Основен ремонт и укрепване на подпорни стени към съоръжение
(приемник) за дъждовни води на канал – помпена станция „Ялта“ в
УПИ І -5095 – за спортен комплекс, кв. 418 по плана на гр. Русе – ІІ етап“ /до проектиране и СМР/ +38 000лв.
Обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и вътрешно
преустройство на обслужващи помещения към волейболна зала,
стадион „Дунав“ гр. Русе – ППР, Т“ -19150лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Писта за конни надбягвания, любителска и терапевтична
езда за деца и възрастни“ – кметство Сандрово +5 000лв.
Всичко за дейност: +23 850лв.
Всичко за функция: +23 850лв.

Всичко разходи местни дейности: +4 982лв.

ІV. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§1030 „Текущ ремонт“ км. Червена вода -4 982лв.
Всичко за дейност: -4 982лв.
Всичко за функция: -4 982лв.

Всичко разходи – дофинансиране -4 982лв.
Всичко разходи по бюджета +1 400лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)