Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 288 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал.1, т.3 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 35, ал.2 от същия закон и с чл. 14 , ал. 3 и 4, чл.16, ал.2 и 3 и чл. 18, ал. 1 от Учредителния акт на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ Общинският съвет реши:

1. Освобождава Златомира Тодорова Стефанова, Енчо Илиев Енчев и Николай Георгиев Симеонов от членство в Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“.

2. Избира  за членове на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за срок от 4 години:

Златомира Тодорова Стефанова

Енчо Илиев Енчев

Десислава Евгениева Господинова

3.Избира Златомира Тодорова Стефанова за Председател на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за срок от 4 години.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   (Пламен Рашев)