Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 288

РЕШЕНИЕ № 288
Прието с Протокол № 17/11.09.2008 г.

На основание чл. 156, ал.1 от АПК, Общинският съвет реши:

1. Оттегля изцяло оспореното от Областния управител на Област Русе Решение № 244, прието с Протокол № 16/17.07.2008 г. на Общински съвет – Русе.
2. Оттеглянето на Решение № 244, прието с Протокол № 16/17.07.2008 г. на Общински съвет – Русе да бъде доведено до знанието на Административен съд – Русе, 3-ти състав и да бъде представено по адм. дело № 485/2008г.
3. Упълномощава Искрен Маринов Илиев с ЕГН 8003245022, адрес: общ. Русе, гр. Русе, пл.”Свобода” 6, л.к. №148393956, издадена на 16.02.2001г. от МВР – Разград, с Диплома за висше юридическо образование серия РУ-2003 № 023689/18.03.2008г. и Удостоверение за правоспособност № 808/25.05.2008г. на Министерство на правосъдието, на длъжност „гл. специалист /правно осигуряване на ОбС – Русе/” да извърши действията посочени в т. 2 на настоящото решение.