Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 289 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб  на Сдружение „Център Динамика“, ЕИК 175654755, помещение, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.108.1.2, със застроена площ на самостоятелния обект 27,58 кв.м, с предназначение – за търговска дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.108.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.108, с административен адрес гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ №9, ет. 1, предмет на АЧОС №7235 от 07.05.2014 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на  23,20 лв. без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)