Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 289 Прието с Протокол № 12/19.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.43, ал.1 от Постановление №380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, утвърдено с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016г., както следва:
По Приложение №18
Чл. 43, ал.1, т.1
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Добавя се:
1.Янислав Светлозаров Янков – мл. експерт в отд. „Търговия и наемни отношения“ – билети – новопостъпил.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)