Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 289 Прието с Протокол № 13/22.10.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:

I.Приходи – държавна дейност

§2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“  +232лв.

СУ „В. Левски“    +232лв.

§3619 „Други неданъчни приходи“                                                                               +50лв.

ПГДВА „Йосиф Вондрак“ гр. Русе    +50лв.

Всичко приходи –държавни дейности:                                                                   +282лв.

II.  Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§1015 „Материали“      СУ „В. Левски“                                                                       +232лв.

Всичко за дейност:                                                                                                      +232лв.   Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“

§1015 „Материали“ ПГДВА „Йосиф Вондрак“ гр. Русе                                             +50 лв.    

Всичко за дейност:                                                                                                         +50лв.  

Всичко за функция:                                                                                                     +282лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ – ОССД

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по тр. правоотношения“  +4 000лв.

§1020 „Външни услуги“                                                                                              -4 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Численост на персонала                                                    +3бр.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Всичко разходи държавна дейност:                                                                         +282лв.

III. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 123 „Общински съвет“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект Телевизор“ 3 бр.                                                                                               +5 550лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +5 550лв.

Всичко за функция:                                                                                                  +5 550лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини”

§1015 „Материали“                                                                                                     -1 300лв.

§1020 „Външни услуги“ ДГ „Радост“                                                                        -2 688лв.

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                                -3 500лв.

§5203  „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                   +7 488лв.

Обект „Проточен газов бойлер“ за филиал  на ул. „Дондуков Корсаков“ №5

 – ДГ „Радост“, 1 бр. за 2 688лв.

Обект „Вертикален хладилен шкаф с две врати“ 1 бр. за 3 500лв. – за ДГ „Чучулига“

Обект „Климатична система“ 1 бр. за 1 300лв. за ДГ „Роза“ с. Ново село.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +2 000лв.

Обект „Ел. табло при паметник на В. Левски“ 1 бр. +2 000лв.

ОП „Комунални дейности“ +2 000лв.

§ 1015 „Материали“  ОП „Комунални дейности“                                                    -2 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Дейност 622 „Озеленяване“

§1015 „Материали“ км. Семерджиево                                                                         -360лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                       +360лв.

Обект „Челен товарач с кофа“  км. Семерджиево

 /било:11220лв.;става:11 580лв.       +360лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“- ОП „Паркстрой-Русе“

§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                 +15 214лв.

Обект „Помпен агрегат на сондаж в Парк на Възрожденците“ 1 бр. +7 272лв.

Обект „Помпен агрегат на сондаж в оранжерии на

ОП „Паркстрой-Русе“1 бр. + 5440лв.

Обект „Подземен буферен резервоар 2 000л“ 1 бр. +900лв.

Обект „Подземен буферен резервоар 5 000л“ 1 бр. +1 602лв.

Всичко за дейност:   +15 214лв.                                                                                                         Всичко за функция:                                                                                                +15 214лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 745 „Обредни домове и зали“ ОП „Обреден дом“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +1 200лв.

Обект Климатична система 12000 BTU“ 1 бр. +1 200лв.

§1015 „Материали“                                                                                                     -1 200лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“

Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +4 776лв.

Обект „Картови принтери“ 2 бр. +4 776лв.

§1015 „Материали“                                                                                                     -4 776лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Дейност 865 „Други дейности по туризма“ ОП „Русе арт“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +6 000лв.   

Обект „Пейка-книга“ 4 бр. +6 000лв.

§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“      -6 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ ОП „Спортни имоти“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                   +6 568 лв.

Обект „Помпен агрегат на сондаж на Градски стадион гр. Русе“ 1 бр. +6 568 лв.

§1015 „Материали“                                                                                                     -5 668лв.

§1020 „Външни услуги“                                                                                                -900лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                         -20 764лв.         

Всичко за дейност:                                                                                                   -20 764лв.         

Всичко за функция:                                                                                                 -20 764лв.         

Всичко разходи местни дейности:                                                                                  0лв.

Всичко разходи по бюджета:                                                                                     +282лв.

IV. Одобрявам корекция в Приложение №17 Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2020г. за местните дейности, както следва:

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ – ОССД

                                                                             било:         става:             корекция:

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови правоотношения“                                0лв.                4 000лв.      +4 000лв.

Численост на персонала:                                                 0бр.               3бр.               +3бр.  

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)