Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 29 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране в рамките на покана „Изграждане на младежки центрове“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.;
  2. Общински съвет – Русе поема ангажимент за осигуряване на устойчивост – Община Русе да не променя собствеността и предназначението както на сградата (с местонахождение съгласно Акт №9440 за публична общинска собственост: област Русе, община Русе, град Русе, ул. „Александровска“ №29, номер по предходен план 718, кв. 72, поземлен имот №63427.2.718), обект на финансиране по Програмата, така и на придобитото оборудване/актив в нея за период от поне 5 (пет) години след одобрение на финалния отчет по проекта, като гарантира, че в рамките на този период то ще се използва за целите на проекта;
  3. Общински съвет – Русе дава съгласие при разработването и изпълнението на проекта да бъде включен партньор от България (публични органи или неправителствени организации), както и чуждестранен партньор (публични или частни правни субекти, както и неправителствени организации, регистрирани като юридически лица) от държавите-донори (Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)