Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 29 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2, ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 30.2, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – автоматична пощенска кутия, с размери 2,20/ 0,70 м., с площ от 1,54 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Здравец-изток“, ул. „Измаил“ №4, в близост до ограда на детска градина, ПИ 63427.7.365, Позиция №2302, с начална тръжна месечна наемна цена – 86,00 лв. (Осемдесет и шест лева) без включен ДДС.

2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – автоматична пощенска кутия, с размери 2,20/ 0,70 м., с площ от 1,54 кв. м, находящ се в гр. Русе, по ул. „Независимост“в близост до спирка на градски транспорт №116, ПИ 63427.2.1615, Позиция №2310, с начална тръжна месечна наемна цена – 86,00 лв. (Осемдесет и шест лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)